PRIVATUMO POLITIKA IR TAISYKLĖS

Ši Privatumo politika kartu su https://www.velym.lt tinklapio naudojimo taisyklėmis reglamentuoja jūsų naudojimąsi interneto svetaine https://velym.lt (toliau – Interneto svetainė) interneto svetaine.

Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, tikslus, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 IĮ “Pappi’ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai; asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas – Gustavas Skorobogatovas Verslo Liudijimas PU597243  (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 305641493, buveinės adresas Gintaro gatvė 9-12, Kaunas, 47197

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook, Instagram puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

3.2.1. Pirkimų duomenys (sutarčių sudarymo bei vykdymo, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas)

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes www.velym.lt interneto svetainėje.

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Prekių pristatymo adresas;
 • Mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);
 • IP adresas
 • Lytis
 • Pirkimo istorija
 • Gimimo data

3.2.2. Registracijos duomenys (Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi www.velym.lt interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir www.velym.lt.)

Privalomi registracijos duomenys:

 • El. pašto adresas.

Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiūra):

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Telefono numeris
 • Gimimo data
 • Pristatymo adresas

Kurdami www.velym.lt paskyrą, galite pateikti papildomų asmens duomenų, kurie nėra būtini norint naudotis www.velym.lt interneto svetaine.

3.2.3. Slapukai

Jūsų naršymo ir elgesio www.velym.lt interneto svetainėje istorija.

3.2.4. Komunikavimo pasirinkimai (Naudojimosi www.velym.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir www.velym.lt, pagrindu.)

Tai apima jūsų pasirinkimus dėl mūsų rinkodaros pasiūlymų gavimo bei jūsų komunikavimo pasirinkimus. Mes suteikiame jums galimybę valdyti įvairias pasirenkamas mūsų teikiamas komunikavimo rūšis, įskaitant prisijungimo ir atsisakymo galimybes. Be to, kartais iš www.velym.lt interneto svetainės gausite būtinus pranešimus, kai teiksime paslaugas ir turinį, kurio prašote, ar kai turėsime informuoti jus svarbiais, su interneto svetaine susijusiais klausimais.

Mes renkame tokius jūsų duomenis:

 • Vardas (-ai), pavardės (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).
 • Jūsų viešai išreikštos nuomonės apie www.velym.lt parduodamas prekes istoriją
 • Pageidavimų sąrašą
 • Mūsų ir jūsų tarpusavio bendravimo istoriją
 • IP adresą
 • Pirkinių krepšelio duomenis
 • Apklausų atsakymų istoriją

Taip pat jūsų pirkimų duomenis, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją.

Be to, atsižvelgiant į www.velym.lt suteiktas paslaugas, gali būti renkami papildomi asmens duomenys, susiję su jūsų naudojimusi www.velym.lt interneto svetaine.

3.2.5. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

3.2.6. Analitiniai duomenys (Teisėto intereso pagrindu)

Siekiame, kad naudotis mūsų interneto svetaine Jums būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl atliekame Jūsų veiksmų analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome tokius jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istorija
 • Naršymo istorija
 • Mokėjimų istorija
 • Jūsų įsigytų prekių apžvalgos
 • Apklausų metu pateikti atsakymai
 • Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą ir telefoninius pokalbius.

3.2.7. Rinkodaros duomenys (Jūsų sutikimo pagrindu)

Siekiant pateikti Jums bendrus mūsų prekių bei mūsų organizuojamų loterijų, akcijų ir projektų pasiūlymus, mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • Vardas (-ai), pavardės (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

3.2.8. Turinys, kuriuo dalijatės (Naudojimosi www.velym.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir www.velym.lt, pagrindu.)

Jums leidžiama dalytis turiniu www.velym.lt interneto svetainėje.

Mes renkame jūsų sukurtą turinį ir įkeliame jį į savo interneto svetainę. Atminkite, kad turinį viešinate jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.

3.2.9. Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Asmens kodas / gimimo data;
 • Apmokėjimo istorija;
 • Adresas;
 • Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

4.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

6.2. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

6.3. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

6.3.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

6.3.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

6.3.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;

6.3.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

6.3.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

6.3.6. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

 • Susisiekdami su mumis el. paštu: info@velym.lt
 • Susisiekdami su mumis telefonu: +370 664 52826

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ

8.1. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@velym.lt;

9.1.2. žodžiu – telefonu +370 664 52826;

9.1.3. raštu – adresu Velym Lietuva, Elektrėnų g. 1E, Kaunas, 51911

9.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

9.3. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas turi:

10.1.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

11.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.velym.lt

11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.velym.lt

INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS WWW.VELYM.LT ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU – TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.VELYM.LT INTERNETO SVETAINĖJE.

Redakcija įsigalioja nuo 2020 10 14

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.velym.lt naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir  Gustavas Skorobogatovas Verslo Liudijimas PU597243, kaip interneto svetainės www.velym.lt (toliau Pardavėjas arba Mes) valdytojo.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose. Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi Manilla.lt interneto svetaine.

12. PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

Norėdami naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, jus turite:

 • Būti ne jaunesnis nei keturiolikos (14) metų;
 • Sutikti su privatumo ir svetainės naudojimosi politika;

12.1. Užsiregistruodami Pardavėjo internetinėje svetainėje ar kitaip naudodamiesi Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

13.WWW.VELYM.LT PASKYRA

13.1. Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Pardavėjo paslaugomis Jūs turite teisę registruotis www.velym.lt interneto tinklapyje.

13.2. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama.

13.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.

13.4. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami www.velym.lt paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis. Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

13.5. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu, Jūs patvirtinate ir garantuojate Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo www.velym.lt paskyrą.

13.6. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.

13.7. Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.

13.8. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius www.velym.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Pardavėją. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.

13.9. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.

13.10. Naudodamiesi Pardavėjo Interneto tinklapiu patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

13.11. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Pardavėjo Interneto tinklapiu asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje yra draudžiami.

13.12. Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika.

13.13. Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą Pardavėjui. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis www.velym.lt Paskyra bus laikinai sustabdyta.

13.14. Po Jūsų Paskyros panaikinimo, Pardavėjas Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo Paskyra neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą Manilla.lt Interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

13.15. Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.

13.16. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama.

13.17. Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę ar Pardavėjo teikiamas paslaugas.

14. PIRKIMO PROCESAS

14.1. Kiekvienas Pirkėjas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos.

14.2. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo – nurodomas šio juridinio asmens kodas ir PVM kodas; elektroninį paštą; adresą, kuriuo bus pristatomos prekės. 

14.3. Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Pirkėjams yra prisijungimas prie Paskyros.

14.4. Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.

14.5. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su velym.lt valdytoju Gustavas Skorobogatovas Verslo Liudijimas PU597243.

14.6. Jūs esate atsakingi, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs.

14.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki sekančio prekių užsakymo, šiuos duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.

14.8. Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis manilla.lt paruotuve.

14.9. Pirkėjui PVM sąskaita faktūra atsiunčiama nurodytu el. paštu – PDF formatu (e-sąskaita).

15.PREKIŲ KAINOS, NUOLAIDOS, APMOKĖJIMAI IR TERMINAI

15.1. www.velym.lt Parduotuvėje prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

15.2. Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina yra akciinė, nebent nurodyta ar pažymėta kitaip.

15.3. Už www.velym.lt parduotuvėje prekes Pirkėjas gali sumokėti nurodytais atsiskaitymo būdais per OPAY mokejimų sistemą.

15.4. Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą per OPAY mokėjimų sistemą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. 

15.5. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

15.6. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 1 valandą nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

16.PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA, NAUDOJIMAS IR TINKAMUMO NAUDOTI (GALIOJIMO) TERMINAI

16.1. Visų Parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

16.2. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako Gustavas Skorobogatovas Verslo Liudijimas PU597243, nebent įstatymai numatytų kitaip.

16.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.velym.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

16.4. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

16.5. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

16.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

16.7. Turint rimtų burnos sveikatos sutrikimų, kaip ūmus dermatitas ar kt., nėštumo metu, ar turint labai jautrią ir alergišką tam tikroms medžiagoms gleivinę, REKOMENDUOJAME pirmiausia pasitarti su savo odontologu dėl JUMS tinkamiausių priemonių pasirinkimo ir naudojimo. Jeigu vis tiek norite išbandyti VELYM produkciją, rekomenduojame pirmiausiai pasidaryti lopo testą ir įvertinti, kaip oda reaguoja į priemonę alergenams nustatyti.

17.PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

17.1. Lietuvoje pristatome siuntas nurodytu adresu per DPD kurjerius arba į nurodytą  Omniva ar DPD paštomatą.

17.2. Prekių pristatymo terminas, kuomet siunta perduodama siuntų tarnybai, priklauso nuo siuntų tarnybos, kurios veiklos paveikti Pardavėjas negali. Be to, Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per nurodytą terminą, Pirkėjas nurodė neteisingus duomenis, kuriuos reikėjo tikslinti, pristatymo adresas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kitų veiksnių.

17.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti prekių pristatymo įkainius.

17.4. Užsienyje siuntinius pristatome DHL, DPD, Lietuvos paštu. Siuntoms, siunčiamoms ne ES šalyse, taikomas muitas. Muito mokestis mokamas pagal siuntėjo šalyje galiojančius įstatymus. Pardavėjas neatsako už taikomus importo mokesčius.

17.5. Pirkėjas priimdamas prekes patikrina prekių kiekį ir kainą, o visus aptiktus neatitikimus ar prekių defektus pateikia Pardavėjui raštu - www.velym.lt

17.6. Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/ar SMS žinute.

18.SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

18.1. Pagal Lietuvos Įstatymus kosmetikos prekės nėra grąžinamos. Jei įtariate, kad produktas gali netikti jūms, visada rekomenduojame prieš perkant pakuotę išbandyti arba apžvelgti visus ingredientus ir įsitikinti, kad produktas jums tinkamas. 

18.2. Kitos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

18.3. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

18.4. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

18.5. Norėdamas grąžinti nekokybišką ar kokybišką prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju ir elektroninio pašto adresu info@velym.lt ir pateikti aiškų paaiškinimą dėl prekių grąžinimo, bei nurodyti savo vardą ir pavardę arba pavadinimą, užsakymo numerį, adresą, telefono numerį, prekių pirkimo datą, norimų grąžinti prekių pavadinimą ir kiekį.

18.6. Grąžinant prekes Pardavėjui, būtina laikytis šių sąlygų:

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, neatidaryta užplombuota dantų pastos pakuotė;
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.

18.7. Atsisakydamas sutarties (grąžindamas prekes), Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie grąžinimą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui.

18.8. Prekės pakeičiamos arba už jas sumokėti pinigai Pirkėjui į jo sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

18.9. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

18.10. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių 17.6. punkte numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

19. MĖGINIŲ POLITIKA LIETUVOJE

19.1. Su kiekvienu pirkimu Pirkėjas turi galimybę įsigyti Pardavėjo prekių mėginių jeigu jų turime sandėlyje. Norint gauti mėginių reikia nurodyti pastabos skiltyje.

20.KOMUNIKACIJA

Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu info@velym.lt arba skambina telefonu +370 664 52826.

21.ATSILIEPIMAI, APŽVALGOS, KOMENTARAI, PRANEŠIMAI IR KITAS TURINYS

21.1. Pardavėjas suteikia Jums teisę komentuoti, skelbti turinį bei kitaip komunikuoti Interneto tinklapyje.

21.2. Paskelbdami bet kokią informaciją, turinį ar medžiagą Pardavėjo Interneto svetainėje, Jūs suteikiate Pardavėjui neatšaukiamą, neribotą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones ir kitaip naudoti visą ir bet kokį Jūsų paskelbtą informaciją Pardavėjo nuožiūra pasirinktais būdais ir tikslais. Šia licencija taip pat suteikiama teisė sublicencijuoti Jūsų paskelbtą turinį. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas teises suteikti tokią licenciją www.velym.lt.

21.3. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas laisvai naudotų visas Pirkėjo pateiktas ar paviešintas idėjas bet kokiems tikslams. Pardavėjui nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės:

 • išlaikyti Pirkėjo paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje;
 • mokėti kompensaciją už Pirkėjo paskelbtą turinį ar idėjas;
 • atsakyti ar kitaip reaguoti į Pirkėjo paskelbtą turinį ar idėjas.

21.4. Pirkėjas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Pirkėjo viešai paskelbtas turinys, įrašas ar nuomonė yra:

 • teisingi, tikslūs ir teisėti;
 • nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.

21.5. Pirkėjui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.

Turinys laikomas draudžiamu, jei:

 • pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;
 • yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;
 • yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant www.velym.lt) teises, įskaitant patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;
 • prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas;
 • yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar žeminantis kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;
 • yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios;
 • yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;
 • yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip trukdyti www.velym.lt Interneto svetainės veiklai.

21.6. Pardavėjas, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti jūsų paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris gali pažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.

22. PARDAVĖJO TEISĖS

22.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

22.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti www.velym.lt Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per www.velym.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

22.3. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), www.velym.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiais pakeitimais, Pirkėjas turėtų toliau nebesinaudoti www.velym.lt paslaugomis.

22.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.velym.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo prieigos prie www.velym.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą be išankstinio pranešimo.

23.INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

23.1. Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso www.velym.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

23.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad www.velym.lt turi išimtines teises į Lycon Cosmetics prekių ženklus Lietuvoje. Jūs neturite teisės naudoti VELYM prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių veiksmų, kurie prieštarauja www.velym.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė www.velym.lt ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame www.velym.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant www.velym.lt Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami www.velym.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.VYKDOME VEIKLĄ LAIKYDAMIESI LR ĮSTATYMŲ

Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirkėjas raštu (el. paštu) turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti Pardavėjui laisvos formos pretenziją dėl prekių ir išdėstyti savo reikalavimą. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją, ją išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą.

Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją arba Pirkėjui likus nepatenkintam dėl Pardavėjo priimto sprendimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

PRODUKTŲ PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS

1. Pristatymas Lietuvoje:

Lietuvoje pristatome siuntas nurodytu adresu per kurjerius arba į nurodytą DPD ar Omniva paštomatą. Pristatymo pasirinkimus atliekate patys prieš apmokant už siuntimą. 

Paštomatų pasirinkimas yra integruotas mūsų svetainėje ir Pirkėjas atsako už neteisingai pasirinktą paštomatą. Pasirinkus neteisingą paštomatą (esantį kitame mieste ir neturint galimybės atsiimti siuntinio) jums reikės susimokėti už pakartotinį pristatymą 4.00 EUR mokestį.

Lietuvoje mes neteikiame COD paslaugos.

2. Apmokėjimas už paslaugas:

Už paslaugas apmokama iš karto internetinėje svetainėje www.velym.lt per OPAY mokėjimo sistemą. www.opay.lt jeigu turite klausimų dėl apmokėjimo prašome kreiptis į šią kompaniją.

Nemokamas pristatymas:

Lietuvoje siuntos pristatomos nemokamai, jei po pritaikytų nuolaidų krepšelio suma sudaro 40 EUR ir daugiau.

3.Kainos siuntų pristatymo Lietuvoje:

Siuntoms, kurių vertė iki 40.00 EUR siuntimo kainos Lietuvoje – 

*DPD Kurjeris iki durų: 4.99 EUR

*DPD Pickup Taskai: 2.29 EUR

*OMNIVA Paštomatas: 2.69 EUR

*OMNIVA Kurjeris: 4.99 EUR

Kainos yra nuolat atnaujinamos ir keičiamos priklausomai nuo paslaugų teikėjo.

4. Per kiek laiko pristatomos siuntos Lietuvoje?

Siuntos Lietuvoje pristatomos per 1-5 d.d. Priklausomai nuo užimtumo pasirinktos  pristatymo kompanijos.

90 proc. atvejų esant įprastoms visuomenės sąlygoms jos pristatomos per 1-3 d.d. Į paštomatus.. Esant nepalankioms aplinkybėms siuntos gali vėluoti.

Jeigu nesulaukiate siuntos 5 d.d. prašome mus kontaktuoti e-mail info@velym.lt nurodant savo vardą, pavardę ir užsakymo numerį, mes bandysime jums padėti surasti priežastį kodėl jūsų siunta yra užsilaikiusi.

5. Kas atsakingas už siuntų pristatymą?

Mes bendradarbiaujame su kurjeriais, turime su jais sutartis, bet nuo to momento, kai atiduodame siuntas jiems, mes nebegalime reguliuoti siuntos kelio ir gauname tą pačią informaciją, kaip ir Pirkėjas, užsisakęs produktus. Mes galime tik padėti per savo kurjerių vadybininką pakoreguodami užsakymo informaciją - pvz., jeigu klientas užsakymo metu nurodė blogą buto nr. arba blogai įvedė savo tel. nr., bet pirmiausiai jums reikia kreiptis į pasirinktą pristatymo kompaniją iškart pastebėjus netaisyklingą informaciją ir bandyti išspręsti susidariusią problemą patiems tiesiogiai su kurjeriu.

Todėl užtrukus siuntai ar atsitikus kažkokiai kitai aplinkybei, dėl kurios negavote savo siuntos, jūs galite rašyti mums užklausą, kad padėtume atrasti siuntą, ir mes visada padėsime.

6. Produktų grąžinimas:

Primename, kad pagal LR įstatymus kosmetika nėra grąžinama prekė. Jei įtariate, kad produktas gali netikti jums, visada rekomenduojame prieš perkant pasitarti su jūsų gydytoju ar odontologu.

7. Siuntos atšaukimas ar neatsiėmimas laiku:

Dėl kažkokių priežasčių persigalvojus arba neatsiemant laiku siuntinio, taip pat norint, kad siuntinys nebebūtų jums pristatytas po apmokėjimo jums reikia informuoti Pardavėją e-mail info@velym.lt nurodant vardą, pavardę ir užsakymo numerį. 

Siuntos išsiunčiamos tą pačią arba sekančią dieną po užsakymo. Jeigu jūs norite atšaukti siuntinio siuntimą vėliau nei po dviejų dienų kuomet siunta jau buvo išsiųsta jums teks palaukti kol mes tą siuntą gausime atgal.

Išsiųsta siunta bus grąžinama Pardavėjui pirmiausiai ją pristačius Pirkėjui į pasirinktą paštomatą ar adresą ir tik tada grąžinama pirkėjui jos neatsiemant. Tai gali užtrukti iki 21 d.d. Tokiu atveju Pirkėjui bus grąžinami pinigai per OPAY mokėjimo sistemą į tą pačią sąskaitą iš kurios mokėjo Pirkėjas tik tuomet kai Pardavėjas atsiima grąžintą siuntą.

7. Negarbingai ir negražiai besielgiančių klientų apribojimai:

Mes esame sąžiningas Lycon Cosmetics produkcijos atstovas Baltijos Šalyse ir iš savo pusės visada padarome viską, kad klientas būtų laimingas ir patenkintas aptarnavimo kokybe. 

Retkarčiais pasitaiko klaidų, tad labai prašome jūsų supratimo, jas mes būtinai ištaisysime ir kompensuosime patirtą nuostolį. Tačiau jei viską iš savo pusės padarome teisingai, o klientas kalba su mumis necenzūrine, nepagarbia kalba arba kitaip bando mums pakenkti ar šmeižti, mes pasiliekame teisę užblokuoti, viešinti negarbingai ir negražiai besielgiančių klientų profilius ir neparduoti savo prekių nepaaiškinant priežasties.

Iškilus bet kokiems klausimams dėl pristatymo ar grąžinimo, prašome nedelsiant kreiptis į Pardavėją - 

Gustavas Skorobogatovas Verslo Liudijimas PU597243, Internetinė Parduotuvė www.velym.lt, e-mail: info@velym.lt, Tel: 8664 52826